دفتر پیشخوان خدمت دولت

33919993 33919*** نمایش
Mahsagh86@gmail.com
فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی در کیان آباد خیابان ۹ غربی اصلی. انجام تمام امور مربوط به پست، برق، آب، گاز و تلفن

فعالیت های انجام شده

انجام تمامی امور مربوط به خدمات پست، پرداخت و خدمات مربوط به آب، برق، گاز و تلفن

نمونه کار