اتخاذ تمهیدات ویژه برای افزایش صادرات پسته

رئیس اتاق کرمان معتقد است: برای رفع مشکلات صادرات پسته به بازارهای هدف جهانی باید برنامه‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت وبلندمدت درنظر گرفت و تمهیداتی ویژه برای صادرات پسته درنظر گرفت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان گفت: باید همه موارد ازجمله سلامت محصول، رعایت استانداردهای بین‌المللی و همچنین مباحثمربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته شود تا صادرات پسته با مشکلات کمتری روبه‌رو شود. سیدمهدیطبیب‌‌‌‌‌‌‌‌زاده در پیش جلسه ستاد عالی پسته افزود: قوانین مختلف مربوط به تعهدات ارزی در چند سال‌اخیر موجبخروج صادرکنندگان بزرگ از عرصه صادرات شده و ورود افراد و کارت‌های بازرگانی جدید نگرانی‌های بیشتری راایجاد‌کرده و حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی بیشتر شده‌است.
به گزارش کسب و کار لینک؛ طبیب‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد که اجرای قوانین تعهد ارزی از سال‌۱۳۹۷ تاکنون به‌‌‌‌‌‌‌‌جز کاهش صادرات وضربه‌زدن به صادرکنندگان بزرگ دستاورد دیگری نداشته‌است که باید شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مشخصی برای تعهدات ارزی پیشنهادشودرئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: درآمد ۳ تا ۴‌میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی در مقابل ۸۰‌میلیارددلار صادرات سایر کالاهای غیرنفتی کشور بسیار ناچیز است و می‌توان این بخش را از رفع تعهدات ارزی معاف کرد کهامیدواریم این موضوع مجددا پیگیری شوداو در بخش دیگری با تاکید بر اینکه باید در تولید محصولات کشاورزی،مصرف آب و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری اصلاحاتی انجام شود، خاطرنشان کرد: تسهیلات کشاورزی برای تولیدکننده و صادرکننده ازسوی بانک کشاورزی به‌عنوان بانک‌عامل درنظر گرفته شود.

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با بیان اینکه برخی قوانین مربوط به صادرات پسته باید اصلاح شود،گفت: از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط مانند اداره‌کل استاندارد تقاضا داریم خدمات خود را متناسب با تقاضای صادرکننده ارائهدهندسیدمحمدرضا ترابی موسوی، با تاکید بر تولید و صادرات محصول سالم، افزود: در زمان پیک برداشت محصولپسته نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و پاسخ آزمون‌های مختلف آزمایش‌شده بسیار طولانی است و صادرکنندگان به‌‌‌‌‌‌‌‌اجبار به سایراستان‌ها مانند فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مراجعه می‌کننداو ادامه داد: باید به کشاورزان و باغداران دراستفاده از سموم کشاورزی اطلاعات لازم داده شود تا محصول برداشتی با مشکل باقی‌مانده سموم روبه‌رو نشود. ترابی‌موسوی، با تاکید بر اینکه امسال تولید محصول پسته مناسب بوده و باید بتوانیم به‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی این محصول راصادر کنیم، اظهار کرد: برخی سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مرتبط با صادرات باعث‌شده تعداد صادرکنندگانباسابقه و بزرگ استان کاهش یابد.

در ادامه رئیس کمیسیون صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه استاندارد صادرات پسته در گذشته پس از بر‌‌‌گزاری ۴۰ جلسهو توسط فعالان این حوزه در اتاق کرمان تدوین شد، گفت: در جلسه نهایی برای تصویب این استاندارد مواردی به آناضافه شد که با شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌نامه بررسی و تدوین‌شده مغایرت داردمحمدعلی محمدمیرزائیان افزود: مغایرت مصوبات کمیتهفنی کرمان در بحث تدوین استانداردها با مصوبات جلسه استاندارد ملی را برای کمک به صادرات این محصول و کمکبه توسعه استان پیگیری می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تعداد اندکی از محموله‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی برگشتداده‌شده به کشور مربوط به اتحادیه اروپا بوده‌است، گفت: عمده صادرات پسته ما به چین و هند صادر می‌شود که دراین کشورها و سایر کشورهای دیگر مشکلی وجود ندارد.

محمدمیرزائیان، درخواست کرد که آزمون باقی‌مانده سموم در محصول پسته مانند آزمون بررسی آفلاتوکسین در اینمحصول به درخواست صادرکننده و متناسب با بازار هدف مربوطه انجام شود. مدیرکل جهادکشاورزی استان کرماننیز در ادامه این نشست با بیان اینکه تولید غذای سالم جزو معیارهای اصلی همه کشورهاست، گفت: در بخشکشاورزی استان با توجه به کم‌‌‌‌‌‌‌‌آبی، رویکرد توسعه کیفیت درنظر گرفته‌شده و اصلاح باغات درجه سه و چهار پسته دردستور کار قرارگرفتهاستداوود بیگلری افزود: ۹۵‌درصد کشاورزی استان ظرفیت بخش‌خصوصی است و پسته ایرانرا با کرمان، رفسنجان، سیرجان، زرند ومی‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند که باید به این حوزه کمک کرد.

ارسال دیدگاه